+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Ochrana osobných údajov

V nasledujúcich informáciách sú uvedené podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou Bratislavská teplárenská, a.s.. Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou a len po dobu a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne poverené osoby na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú v súlade s bezpečnostnou politikou.

 

Čo sú osobné údaje

Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vás týkajú ako identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Napríklad meno, priezvisko, adresa bydliska, číslo občianskeho preukazu a ďalšie.

Koho osobné údaje spracovávame a ako ich získavame

Bratislavská teplárenská, a.s. (ďalej len BAT) získava osobné údaje dolu uvedenými spôsobmi:

  • od svojich zmluvných partnerov, a to uzatvorením zmluvy,
  • od fyzických osôb, ktoré poskytli svojej osobné údaje a udelili súhlas na ich spracúvanie (prostredníctvom telefonického hovoru, e-mailom, cez webovú stránku, osobne pri návšteve BAT, zo záznamov z kamerového systému a pod.),
  • od rodinným príslušníkov zamestnancov alebo od blízkych osôb zamestnancov.

Právny základ spracovávania osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

  • Náš oprávnený záujem
  • Zmluvný vzťah
  • Plnenie legislatívnych povinností
  • Súhlas udelený dotknutou osobou
  • Jednorazový vstup do priestorov
  • Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti

Osobné údaje nie sú a nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania osobných údajov sú zverejnené v Zázname o spracovateľských činnostiach.

S kým sú osobné údaje zdieľané

Spracovávaním osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť sprostredkovateľom, napr. naši dodávateľom, ktorí spracovávajú osobné údaje v našom mene na základe zmluvy Sprostredkovatelia sú uvedení v zozname sprostredkovateľov. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Ako dlho budú osobné údaje uchovávané

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom.

Práva dotknutých osôb

Právo na prístup k Vašim osobným údajom
Máte právo získať od nás informácie aké osobné údaje o Vás spracúvame a poskytnutie kópie Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov
Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov. Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo na blokovanie Vašich osobných údajov.

Právo na prenos Vašich osobných údajov
Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov
Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov.

Ako si môžete uplatniť svoje práva

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú adresu ochrana_ou@batas.sk.

Pre akceptovanie žiadosti je nevyhnutné dostatočne identifikovať žiadateľa a zrozumiteľne a jasne špecifikovať predmet žiadosti. Ak právo dotknutej osoby uplatňuje na základe plnej moci iná osoba, vyžaduje sa predloženie originálu plnej moci s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, pričom plná moc nesmie byť staršia ako 6 mesiacov.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Lehota vybavenia podanej žiadosti

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace. O dôvodoch predĺženia lehoty Vás budeme informovať. Informácie poskytujeme bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky