+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Integrovaný manažérsky systém

Bratislavská teplárenská, a. s. je od roku 2012 certifikovanou spoločnosťou podľa noriem ISO 9001 Systém manažérstva kvality, ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva a OHSAS 18001 Systém manažérstva BOZP a od roku 2018 aj podľa normy ISO 50001 Systém energetického manažérstva.

 

Politika integrovaného manažérskeho systému

Integrovaný manažérsky systém (IMS) v podmienkach spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s., predstavuje ucelený spôsob riadenia procesov, ktorý zahŕňa:

  • Systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001,
  • Systém environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy ISO 14001,
  • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek normy OHSAS 18001,
  • Systém energetického manažérstva podľa požiadaviek normy ISO 50001.

Politika IMS je prejavom záväzku vrcholového manažmentu a všetkých zamestnancov spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s., k udržiavaniu a zlepšovaniu integrovaného manažérskeho systému. Tento záväzok je definovaný nasledujúcimi zásadami:

– Usilovať sa v plnej miere splniť požiadavky našich zákazníkov a zainteresovaných strán, venovať im náležitú pozornosť a poskytovať kvalitné služby.

– Spoločnosť venuje trvalú pozornosť vzdelávaniu a odbornému školeniu zamestnancov s cieľom rozvíjania a zvyšovania ich kvalifikácie, ktoré sú potrebné pre vykonávanie kvalitnej a efektívnej práce. Pristupuje zodpovedne k vytváraniu vhodného bezpečného a príjemného pracovného prostredia.

– Zvýšiť úsilie o vyhľadávanie, vytvorenie a udržiavanie vzájomne výhodných dlhodobých vzťahov s partnermi, ktorí kladú dôraz na kvalitu, životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, optimalizáciu spotreby energií a sústavné zlepšovanie energetickej výkonnosti.

– Udržiavať a zvyšovať povedomie zamestnancov spoločnosti o kvalite a manažérskych systémoch.

– Zabezpečovať správne fungovanie a neustále zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému vybudovaného podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 50001.

– Pri realizácii poskytovaných služieb dbať na dodržiavanie legislatívnych noriem SR a EÚ, ako aj ostatných interných dokumentov spoločnosti v oblasti kvality, environmentálnej politiky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hospodárneho a efektívneho využívania energií.

– Uplatňovať princípy prevencie voči negatívnemu ovplyvňovaniu životného prostredia a v ochrane zdravia pri práci.

– Vstupovať do zmluvného vzťahu len s dodávateľmi, ktorí sú ochotní akceptovať interný systém riadenia BOZP, environmentálnej politiky a energetickej efektívnosti.

– Rozvíjať energetické aktivity v oblasti výroby a rozvodu tepla zameraných na hospodárenie s energiami.

– Zabezpečiť naplnenie otvorenosti voči verejnosti prostredníctvom zverejňovania informácií o environmentálnom správaní spoločnosti.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky