+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Dozorná rada

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Princípy fungovania dozornej rady

Zasadnutie dozornej rady zvoláva a riadi predseda, alebo ním poverený člen dozornej rady. Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti. Voľby členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti organizuje predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou. Členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v Obchodnom registri konať v mene spoločnosti. Funkčné obdobie člena dozornej rady je trojročné. Počas tejto doby môže člen dozornej rady zo svojej funkcie odstúpiť.

Činnosť dozornej rady

Členovia dozornej rady sú, za podmienok učených v stanovách spoločnosti, oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa činnosti spoločnosti. Kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Dozorná rada predovšetkým preskúmava účtovné závierky ako aj  návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát. Ďalšia pôsobnosť dozornej rady je upravená Stanovami spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.

Dozorná rada

Členovia:
Mgr. Ľuboš Majer – člen dozornej rady

Rudolf Požgay – člen dozornej rady

Ing. Robert Csóka – člen dozornej rady

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky