+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Etický kódex

Etické konanie má kľúčový význam pre úspešné fungovanie a etablovanie sa spoločnosti na trhu. Etický kódex BAT, a.s. je jednou z foriem realizácie strategických cieľov spoločnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov, stanovuje hodnoty a základné etické zásady správania sa zamestnancov.

 

Úvodné ustanovenia

Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní konať v súlade s týmto etickým kódexom, zachovávať vysoký morálny štandard v pracovnom i obchodnom jednaní, vytvárať pracovné prostredie úcty a dôvery.

Dodržiavanie etického kódexu BAT je záväzné, je súčasťou plnenia pracovných povinností zamestnanca a jedným z kritérií hodnotenia pracovnej činnosti zamestnanca.

Všetci zamestnanci si musia byť vedomí, že jeho porušenie sa kvalifikuje ako porušenie interného pracovného poriadku a môže byť sankcionované.

Princípy

 • vzťahy v rámci spoločnosti sa zakladajú na úcte k dôstojnosti každého človeka,
 • každý, kto pracuje pre spoločnosť, je povinný rešpektovať svojich kolegov, správať sa v súlade so zásadami vzájomnej dôvery a spolupráce, vytvárať atmosféru vzájomnej úcty a komunikácie,
 • každý zamestnanec je plne zodpovedný za svoje konanie, a preto by sa mal správať tak, aby chránil oprávnené záujmy spoločnosti, svojich kolegov i obchodných partnerov a nezneužíval, či nedegradoval dobré meno a postavenie spoločnosti,
 • zamestnanci si uvedomujú, že profit, rast a úspech spoločnosti predstavujú prínos pre každého zamestnanca zvlášť, a preto sa v plnej miere usilujú o ich dosiahnutie,
 • neustála analýza potrieb klientov spoločnosti je predpokladom dodávky kvalitných služieb pre zákazníka.

Hodnoty

Prioritou v správaní vedenia i zamestnancov v interných aj externých vzťahoch je dodržiavanie týchto firemných hodnôt:

 • rešpektovanie ľudských práv,
 • dodržiavanie záväzných právnych predpisov a dokumentácie riadenia vzťahujúcich sa na činnosť BAT,
 • spokojnosť klientov BAT,
 • lojálnosť zamestnancov BAT k zamestnávateľovi,
 • dať zamestnancom i klientom pocit istoty a spolupatričnosti,
 • informovať o dianí, zlepšovať komunikáciu,
 • motivovať k maximálnym výkonom,
 • adekvátne ohodnotiť zamestnancov.

Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní chrániť informácie, ktoré patria spoločnosti alebo ktoré súvisia s jej podnikateľskými aktivitami. Takéto informácie sa považujú za dôverné, môžu sa používať pre pracovné účely a nikdy nie na osobné ciele.

Zachovávanie mlčanlivosti o uvedených informáciách sa vzťahuje aj na obdobie po skončení pracovného pomeru zamestnanca v spoločnosti.

Zamestnanci spoločnosti sú povinní chrániť majetok spoločnosti, a to hmotný aj nehmotný.

V prípade dokázania jeho poškodenia, resp. zneužitia (know-how, únik informácií v prospech konkurencie alebo tretích osôb, zneužitie vo vlastný prospech, strata a poškodenie hmotného majetku) úmyselným zavinením alebo nedbalým konaním, môže zamestnávateľ vymáhať od zamestnanca škodu, ktorá mu takýmto konaním vznikla.

 

 

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky