+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

teplarenska

História

Teplárenstvo vzniklo v I. polovici 20. storočia ako vedľajšia činnosť elektrárenstva. Od začiatku 50. rokov sa však na Slovensku postupne rozvinulo a dosiahlo úroveň samostatného výrobného odvetvia. Myšlienka cieľavedomej výstavby zdroja a rozvodu tepla sa v našich podmienkach po prvý raz objavila na sklonku 20. rokov na pôde Západoslovenských elektrární.

 

Z histórie teplárenstva v Bratislave

Teplárenstvo na území Bratislavy ako aj existencia a činnosť spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s., sú historicky spojené s podnikom Západoslovenské energetické závody (ZSE). Prvé úvahy, pokusy a kroky vedúce k využitiu výroby elektriny aj na výrobu a dodávky tepla do mesta sa objavovali od roku 1928 v rôznych formách a etapách až do roku 1945. Po tomto období nadobúdali predstavy o teplárenstve reálnu podobu a dodávky tepla z teplárenskej prevádzky zdrojov, mimo vykurovania vlastných objektov, začali v roku 1951.

Prvým zdrojom bola do rezortu energetiky prevzatá závodná tepláreň CHZJD – Vistra na Vajnorskej ulici a v roku 1953 bola uvedená do prevádzky závodná tepláreň bývalej rafinérie Apollo na Čulenovej ulici.

Pôvodným teplonosným médiom v rozvodoch bola para. V roku  1959 začal proces prechodu sústav CZT na nové teplonosné médium – horúcu vodu z dôvodu ekonomickej a prevádzkovej výhodnosti.

Z histórie spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.

Spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s., vznikla 01.11.2001 rozčlenením  bývalého štátneho podniku Západoslovenské energetické závody na tri samostatné akciové spoločnosti. Úspech spoločnosti je založený na profesionalite a odbornosti zamestnancov, spoľahlivosti dodávok tepla a elektriny, danej vysokokvalifikovanou obsluhou,  modernizácii a ďalšom rozvoji výroby tepla, elektriny a teplárenských sústav k spokojnosti zákazníkov.

Spoločnosť BAT, a.s. počas svojej krátkej samostatnej existencie prešla viacerými vývojovými etapami. Značný posun v budovaní modernej a konkurencieschopnej spoločnosti nastal predovšetkým koncom roka 2006. Hlavným cieľom manažmentu sa stala rekonštrukcia  a modernizácia zastaraných výrobných zariadení a  technologického a technického vybavenia prevádzok. Všetky kroky smerovali k posúvaniu spoločnosti do rovnocennej pozície pri získavaní nových objektov od zahraničných developerských spoločností, pre zabezpečenie dodávky tepla a chladu. Spoločnosť začala budovať nové  rozvodné siete k  vznikajúcim cudzím zdrojom teplárenskej sústavy. Investičné akcie zrealizované v rokoch 2007 a 2008 predstavovali vo finančnom vyjadrení 54% zo všetkých investícií zrealizovaných od roku 2002.

Za účelom skvalitnenia dodávky tepla pre odberateľov bola vykonaná kompletná rekonštrukcia dispečerského pracoviska. Dôraz sa kládol na automatizáciu prenosu dát  z jednotlivých odovzdávacích staníc tepla (OST) do dispečerského centra. Hlavným prínosom je možnosť identifikovať a odstrániť poruchy v dodávke tepla skôr ako sa nekvalitná dodávka prejaví u zákazníka. Dispečerské pracovisko bolo zabezpečené novou vizuálnou technikou, serverom, modernizáciou výpočtovej techniky a záložným zdrojom.

V roku 2008 sa spoločnosť BAT, a.s. presťahovala z Čulenovej ulice do vlastných zrekonštruovaných priestorov na Bajkalskej ulici. Obnovou prešli i priestory na prevádzke Tepláreň západ. Zamestnancov čakalo moderné a estetické pracovné prostredie, ktoré napomáha vytvárať príjemnú klímu firemnej kultúry.

Spoločnosť BAT, a.s. sa stáva lídrom na trhu a taktiež je priekopníkom v zavádzaní nových technológií, riadiacich systémov, prenosov dát, zvyšovania úrovne, kvality a komfortu pre zákazníkov, ktorí sú najdôležitejším pilierom pre rozvoj firmy.

 

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky