+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi všetku jej činnosť, koná v jej mene a zastupuje ju pri právnych úkonoch. Jednotlivých členov predstavenstva volí Valné zhromaždenie jediného akcionára.

Členovia predstavenstva

Ing. Dušan Randuška, MBA – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Vojtech Červenka – člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

Ing. Miroslava Čalfová – člen predstavenstva a finančná riaditeľka

Organizačná štruktúra
Pôsobnosť predstavenstva
 • Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť pred tretími osobami. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady spoločnosti. Predstavenstvo najmä:
  • vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
  • vykonáva zamestnávateľské práva,
  • zvoláva valné zhromaždenie,
  • vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
  • zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
  • predkladá valnému zhromaždeniu po posúdení dozornou radou na schválenie:
   • návrhy na zmeny stanov,
   • návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
   • riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku alebo úhradu strát, vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém
   • návrh na zrušenie spoločnosti a návrh na zmenu jej právnej formy,
   • návrh na schválenie alebo odvolanie audítora na overovanie účtovnej závierky a výročnej správy,
  • predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v článku XI., body 11 a 12 týchto stanov,
  • informuje valné zhromaždenie:
   • o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok,
   • o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok,
  • pri akciách na meno vedie zoznam akcionárov, ktorý obsahuje číselné označenie akcie, jej druh a menovitú hodnotu, obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.
 • Predstavenstvo spoločnosti má 2 členov.
 • Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie jednotlivo nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov na dobu štyroch rokov. Funkcia člena predstavenstva končí až zvolením nového člena na jeho miesto. Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva, a ktorý podpredsedom predstavenstva.
 • Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda. Podpredseda zvoláva a vedie predstavenstvo so súhlasom predsedu predstavenstva, alebo v prípade jeho neprítomnosti. V prípade ich neprítomnosti zvoláva a vedie predstavenstvo nimi písomne poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za mesiac.
 • Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica prítomných členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia.
 • Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí, a ktorá musí byť podpísaná predsedom predstavenstva a zapisovateľom.
 • Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva, alebo predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva poverení členovia predstavenstva spoločnosti.
 • Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
 • Člen predstavenstva nesmie:
  • vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
  • sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti,
  • zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
  • vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky