+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

teplarenska

Profil spoločnosti

Bratislavská teplárenská, a.s. vznikla 01.11.2001 rozčlenením bývalého štátneho podniku Západoslovenské energetické závody na tri samostatné akciové spoločnosti. 100%-ným akcionárom spoločnosti je MH Manažment, a.s..

Činnosť spoločnosti

Bratislavská teplárenská, a.s. (BAT) sa zaoberá najmä výrobou tepla, výrobou silovej a regulačnej elektriny, výkupom tepla, rozvodom tepla a rozvodom elektriny. V procese kombinovanej výroby elektriny a tepla zabezpečuje hospodárne prevádzkovanie sústav centralizovaného zásobovania teplom (CZT).

Na území mesta Bratislava prevádzkuje dve sústavy centralizovaného zásobovania teplom, ktoré sú geograficky a hydraulicky oddelené:

 • Sústava CZT Bratislava – východ v mestských častiach Staré Mesto, Nové Mesto a Ružinov, zabezpečuje dodávku tepla dvomi vlastnými zdrojmi – Teplárňou východ a Výhrevňou juh s inštalovaným tepelným výkonom 456 MWt a inštalovaným elektrickým výkonom 24,5 MWe.
 • Sústava CZT Bratislava – západ v mestských častiach Dúbravka a Karlova Ves, vrátane lokality Mlynskej doliny, zabezpečuje dodávku tepla vlastným zdrojom Teplárňou západ s inštalovaným tepelným výkonom 242 MWt a inštalovaným elektrickým výkonom 25 MWe.

Prostredníctvom týchto dvoch sústav zabezpečuje dodávku tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v prevažnej väčšine bytových objektov, administratívnych, zdravotných, kultúrnych, školských, športových zariadení v správe odberateľských organizácií ako aj dodávku tepla pre priemyselných odberateľov.

V súčasnosti pokrýva približne 55% potreby tepla v rámci hlavného mesta.

Rozvodné zariadenia v správe BAT tvoria primárne rozvody s dĺžkou 105 779 m, odovzdávacie stanice tepla s počtom 281 ks, sekundárne rozvody s dĺžkou 33 145 m a objektové odovzdávacie stanice tepla s počtom 53 ks.

Míľniky spoločnosti

Bratislavská teplárenská, a.s., si zakladá na profesionalite a odbornosti zamestnancov, spoľahlivosti dodávok tepla a elektriny danej vysokokvalifikovanou obsluhou, modernizácii a ďalšom rozvoji výroby tepla, rozvodov tepla a teplárenských sústav k spokojnosti zákazníkov.

 • 2004 – definitívny prechod z neefektívnych parných sietí na horúcovodné, (ukončenie prevádzky parných rozvodov v Bratislave po viac ako 60-tich rokoch)
 • 2008 – zmena sídla spoločnosti a sťahovanie zamestnancov administratívnej časti z Čulenovej ulice do novo zrekonštruovaných priestorov na Bajkalskú ulicu 21/A
 • 2009 – vybudovanie moderného a vysokokvalitného centra dispečerského riadenia
 • 2009 – začiatok prevádzkovania plynových kotolní
 • 2012 – úspešné absolvovanie certifikačného auditu, na základe ktorého boli spoločnosti BAT udelené certifikáty systémov manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • 2015 – úspešné absolvovanie recertifikačného auditu a obhájenie platnosti certifikátov systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008, systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2005 a systému manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001:2007
 • 2016 – spoločnosť diverzifikovala výrobu zaradením dvoch externých zdrojov (55 MWt a 50 MWt), čím nahradila zastarané kotle: parný kotol K9 na zdroji v Teplárni východ a mazutový kotol Hk2 na zdroji Výhrevne juh v sústave CZT východ. Tieto boli vyradené z prevádzky. Súčasne definitívne ukončila prevádzku záložného paliva, ťažkého vykurovacieho oleja – nízkosírneho, na zdroji v Teplárni východ
 • 2017 – zahájenie prevádzky obnoviteľných zdrojov energie (OZE), solárnych systémov slúžiacich na prípravu TÚV a sprevádzkovanie jednotky absorbčného chladiaceho zariadenia,
 • sťahovanie zamestnancov administratívnej časti z Bajkalskej ulice 21/A do novo zrekonštruovaných priestorov na Turbínovej 3
 • 2018 – úspešné absolvovanie recertifikačného auditu a obhájenie platnosti certifikátov systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015, systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015, systému manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001:2007; – 2018 – úspešné absolvovanie certifikačného auditu a získanie certifikátu systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001, zmena sídla spoločnosti na Turbínovú 3

Cieľom spoločnosti je zabezpečiť bezporuchovú, spoľahlivú a ekonomicky efektívnu dodávku tepla, udržanie si konkurencieschopnosti ceny tepla a v neposlednom rade tiež kvalitný marketingový prístup k svojim stálym a potenciálnym zákazníkom.

Výročné správy
Oprávnenia na podnikanie
Účtovné závierky

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky