+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Na valnom zhromaždení majú právo zúčastniť sa všetci akcionári alebo ich splnomocnenci, ako aj iné osoby, všetko v súlade so súvisiacimi ustanoveniami stanov spoločnosti. Koná sa najmenej raz za rok a zvoláva ho predstavenstvo.

 

Hlavné činnosti

 • zmena stanov spoločnosti
 • rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania
 • voľba a odvolanie členov predstavenstva, vrátane určenia predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva
 • voľba a odvolanie členov dozornej rady
 • schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení výšky a spôsobu vyplatenia tantiém a dividend
 • schvaľovanie audítora
 • schvaľovanie výročnej správy
 • rozhodnutie o rozdelení, zlúčení, splynutí spoločnosti a rozhodnutie o zmene právnej formy spoločnosti
 • rozhodnutie o zrušení spoločnosti likvidáciou a rozhodnutie o vymenovaní likvidátora
 • ostatné činnosti vyplývajúce zo Stanov Bratislavskej teplárenskej, a.s.

 

Pôsobnosť valného zhromaždenia
 • Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:
  • schválenie jednotlivých konaní v mene spoločnosti pred jej vznikom,
  • zmena stanov,
  • rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania,
  • rozhodnutie o zrušení spoločnosti,
  • rozhodnutie o rozdelení, zlúčení, splynutí spoločnosti a rozhodnutie o zmene právnej formy spoločnosti,
  • rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou, vymenovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora, schválenie účtovnej závierky, konečnej závierky a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku,
  • voľba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti a určenie predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva,
  • voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,
  • schválenie riadnej individuálnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém a dividend,
  • schválenie výročnej správy, ktorej súčasťou je správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
  • schválenie zmluvy o výkone funkcie uzatváranej s členom predstavenstva a rozhodnutie o odmenách členov predstavenstva,
  • schválenie zmluvy o výkone funkcie uzatváranej s členom dozornej rady a rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady,
  • udelenie súhlasu na:
   • peňažné vklady do jednej obchodnej spoločnosti, družstva alebo združenia nad 17.000 €,
   • nepeňažné vklady, okrem nehnuteľností, do jednej obchodnej spoločnosti, družstva alebo združenia nad 17.000 € účtovnej hodnoty a vo všetkých prípadoch, kde je trhové ocenenie nižšie ako bilančné,
   • zvýšenie vkladu do obchodnej spoločnosti, družstva alebo združenia,
   • nepeňažné vklady, ktorých predmetom je nehnuteľný majetok do obchodnej spoločnosti, družstva alebo združenia,
   • prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku pri predaji nehnuteľností,
   • prevody vlastníctva k hnuteľnému majetku nad 10.000 € účtovnej hodnoty v jednotlivom prípade s tým, že všetky prevody hnuteľného majetku nad 3.500 € účtovnej hodnoty v jednotlivom prípade podliehajú kontrole dozornou radou z hľadiska opodstatnenosti a efektívnosti prevodu,
   • uzavretie nájomnej zmluvy s výpovednou lehotou dlhšou ako tri mesiace a uzavretie nájomnej zmluvy na dobu určitú, dlhšiu ako 1 rok.
   • peňažný alebo nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti, ak majetková účasť na podnikaní tejto spoločnosti predstavuje menej ako 51%,
   • uzavretie záložnej zmluvy na majetok spoločnosti,
   • scudzenie majetkových účastí na podnikaní iných obchodných spoločností alebo družstiev.
  • rozhodnutie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
  • schválenie a odvolanie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy,
  • schválenie podmienok pracovného pomeru podľa § 43 ods. 1 Zákonníka práce, vrátane schválenia návrhu znenia pracovných zmlúv a ich zmien, a to u zamestnancov, ktorí sú zároveň aj vo funkcii člena štatutárneho orgánu spoločnosti,
  • schválenie obstarania poistenia hradeného spoločnosťou pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú členom predstavenstva, resp. dozornej rady,
  • rozhodnutie o ďalších záležitostiach, ak ich tieto stanovy alebo všeobecne záväzné právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia, alebo ak si valné zhromaždenie rozhodnutie o týchto záležitostiach vyhradilo.
 • Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa spravidla zúčastňujú členovia predstavenstva, dozornej rady, príp. ďalší prizvaní.
 • Valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné zvolať najmenej raz za rok. Na schválenie valnému zhromaždeniu je predstavenstvo povinné predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku, a to v lehote do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.
 • Ak zákon ustanovuje povinnosť zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo, alebo dlhší čas nie je schopné uznášať sa, a z toho dôvodu nebude zvolané valné zhromaždenie tak, aby sa konalo v lehote ustanovenej zákonom alebo v jedného roku, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.
 • Mimoriadne valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné zvolať najmä vtedy, ak:
  • sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
  • to písomne požaduje na to oprávnený akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, s uvedením dôvodov a s uvedením navrhovaných záležitostí, ktoré budú predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia,
  • zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to možno predpokladať,
  • spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky