+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Dispečing

Dispečerské pracovisko spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. používa najmodernejšie riadiace a informačné systémy. Dispečing riadi prevádzku sústavy centralizovaného zásobovania s cieľom zabezpečiť jej bezpečnosť, spoľahlivosť a hospodárnosť.

 

Hlavná úloha dispečingu

Hlavnou úlohou teplárenského dispečingu je:

 • 24 hodinové riadenie prevádzky výrobných zariadení
 • zabezpečenie rovnováhy medzi výrobou tepla a odberom tepla, ktorá sa mení v závislosti od klimatických podmienok
 • vykonávanie manipulácií na horúcovodných sieťach ovládaním hlavných sekčných uzáverov
 • ovládanie a monitorovanie odovzdávacích staníc tepla
 • poskytovanie podporných služieb pre prenosovú sústavu
 • zabezpečenie servisnej služby pre odstránenie porúch zistených z monitorovacieho systému alebo ohlásených odberateľmi

Riadiace systémy

Pre zabezpečenie hlavných úloh dispečingu používa spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. najmodernejšie riadiace systémy. Pomocou nich sú ovládané technologické zariadenia teplární, horúcovodných sietí a odovzdávajúcich staníc tepla. Výrobné zariadenia spoločnosti Bratislavská teplárenská sú umiestnené  na rozsiahlom území mesta. Diaľkové ovládanie a zber dát zo zariadení sa realizuje prostredníctvom optických a metalických liniek, GPRS a rádiovým spojením. V systémoch sa monitorujú a archivujú všetky potrebné údaje technologických zariadení. Perióda zberu dát je v rozmedzí 1 sekundy až 10 minút v závislosti od náročnosti riadeného procesu.

Prínosy využívania riadiacich systémov:

 • efektívna výroba a distribúcia tepla
 • kvalitná a bezporuchová dodávka tepla
 • minimalizovanie vplyvu porúch na dodávku tepla pre odberateľov

Monitorovanie OST

Pre kvalitnú a bezporuchovú dodávku tepla pre koncových odberateľov využíva dispečing riadiaci systém pre monitorovanie prevádzky odovzdávajúcich staníc tepla.

Hlavné funkcie systému:

 • diaľkový monitoring a ovládanie zariadení odovzdávacích staníc tepla a plynových kotolní
 • diaľkové zmeny žiadaných hodnôt parametrov ústredného vykurovania a teplej vody – teploty, tlaky, časové režimy
 • diaľkový odpočet meračov tepla a vodomerov
 • analýza zozbieraných údajov na účel optimalizácie dodávky tepla a TV a riešenie reklamácií

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky