+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Elektrická energia

Bratislavská teplárenská, a. s. vyrába elektrickú energiu kombinovanou výrobou elektriny a tepla už od roku 1953. Je držiteľom povolenia na výrobu, dodávku a distribúciu elektrickej energie č. 2005E 0038.

Kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla

Kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla (KVET) je spôsob výroby, kedy sa spoločne vyrába elektrická energia a teplo. Touto technológiou sa spoločnosť snaží dosiahnuť čo najefektívnejší spôsob výroby tepla a teplej vody s dôrazom na výrobnú ekológiu. Bratislavská teplárenská, a.s. vo svojich prevádzkach Tepláreň východ a Tepláreň západ vlastní dva turbogenerátory, ktoré aj prevádzkuje. Ich celkový menovitý výkon je 45 MWe.

Využitie elektrickej energie

Bratislavská teplárenská, a.s. podstatnú časť elektrickej energie predáva obchodníkom s elektrickou energiou. V obmedzenom množstve zabezpečuje v lokalite Bratislava – východ dodávku elektrickej energie aj koncovým odberateľom, t.j. domácnostiam a firmám.

Výhody kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla

  • výrazná úspora primárneho paliva v porovnaní so spôsobom oddelenej výroby elektriny
  • nižšia produkcia emisií
  • výroba počas celého roka
  • efektívnejšia a výhodnejšia výroba tepla
  • nižšia cena tepla

Štandardy kvality

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 275/2012 Z.z. stanovuje štandardy kvality prenosu elektriny. Regulovaným subjektom ukladá povinnosť vyhodnotiť štandardy kvality sumárne za kalendárny rok. Zároveň stanovuje obsah a formu akou sa majú jednotlivé štandardy kvality vyhodnocovať a zverejniť na internetovej stránke regulovaného subjektu v termíne do 28. februára nasledujúceho roka.

Cenníky za dodávku elektriny
Rozhodnutia
Štandardy kvality

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky