+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

teplarenska

Teplo

Bratislavská teplárenská, a.s. dodáva kvalitné, bezpečné, spoľahlivé a ekologické teplo do väčšiny domácností a inštitúcií na území hlavného mesta Bratislava. Na jeho výrobu a distribúciu využíva osvedčené technológie. Ich neustálou modernizáciou ako aj vysokokvalifikovanou obsluhou sa snaží napĺňať spokojnosť svojich zákazníkov.

Centralizované zásobovanie teplom

Centralizované zásobovanie teplom (CZT) je moderný, energeticky vysoko účinný, bezpečný a ekologický spôsob dodávky tepla na ústredné kúrenie (ÚK) a prípravu teplej vody (TV) pre obytné celky, administratívne budovy, zdravotnícke zariadenia, školy a ostatné časti infraštruktúry. Odberateľom poskytuje pohodlie a bezstarostnosť za priaznivé ceny. CZT je v kombinácii s optimalizovanou spotrebou tepla považované za najefektívnejší spôsob vykurovania.
Get Adobe Flash player

Distribúcia tepla – sústavy CZT

Dodávka tepla sa robí pomocou sústav centralizovaného zásobovania teplom (CZT). Sústavy CZT tvorí viacej častí, tými sú: jeden alebo viacero zdrojov tepla, primárne rozvody, odovzdávacie stanice tepla, sekundárne rozvody, objektové odovzdávacie stanice tepla a odberné miesta.

Zdrojom je najčastejšie tepláreň, v ktorej sa vyrába teplo spolu s elektrinou (vysokoúčinná kombinovaná výroba tepla a elektriny). Ďalšími zdrojmi môže byť výhrevňa alebo kotolňa, v ktorých sa vyrába len teplo. Vyrobené teplo sa zo zdrojov dodáva prostredníctvom primárnych rozvodov (potrubím) do jednotlivých častí mesta, kde sú umiestnené odovzdávacie stanice tepla (OST). V OST sa teplo z primárnych rozvodov využije na ohrev vody v sekundárnych rozvodoch ÚK a taktiež na ohrev teplej vody (TV). Teplo z OST je pomocou sekundárnych rozvodov ďalej distribuované do jednotlivých odberných miest. V OST je automatická regulácia teploty vykurovanej vody v závislosti od vonkajších teplôt na základe nastavenej ekvitermickej krivky alebo podľa osobitných požiadaviek odberateľov.
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Sústavy CZT BAT

Bratislavská teplárenská, a.s. vlastní a prevádzkuje dve sústavy CZT čím pokrýva viac mestských častí, dodáva teplo a TV do cca 40% objektov v Bratislave. Do obidvoch sústav je dodávané teplo zo zdrojov s kombinovanou výrobou elektrickej energie a tepla (KVET).

Prostredníctvom sústavy Bratislava – východ sú zásobované mestské časti Staré mesto, Nové mesto a Ružinov. Sústava Bratislava – západ zabezpečuje dodávky tepla a teplej úžitkovej vody do mestských častí Dúbravka a Karlova Ves.

Parametre sústav CZT BAT, a.s. – primárne rozvody

NázovHodnota
Médiumhorúca voda
Maximálny prevádzkový tlak
2,0 MPa
Menovitý tlak
2,5 MPa
Teplotný spád vo vykurovacom období – 11 °C115/55 °C, ekvitermicky regulované
Teplotný spád mimo vykurovacieho obdobia75/50 °C
Diferenčný tlak na vstupe do OST (za regulátorom diferenčného tlaku)120 kPa

Odberné zariadenia pripojené na sústavy CZT

NázovPočet
Vlastné OST334
Cudzie OST pripojené na horúcovodnú sústavu268
Vlastné objektové OST
53
Odberatelia zo sústavy CZT483
Odberné miesta1 372
Plynová kotolňa3

Štandardy kvality

Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z.z. sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri jeho dodávke. Regulovaným subjektom vyhláška ukladá povinnosť vyhodnotiť štandardy kvality sumárne za kalendárny rok. Zároveň stanovuje obsah a formu akou sa majú jednotlivé štandardy vyhodnotiť a zverejniť. Regulované subjekty sú povinné zverejniť štandardy kvality do 28. februára nasledujúceho roka.

Kontakt pre informácie o možnosti pripojenia

Kontaktná osobaTelefonický kontakt
Ing. Martin Palečka02/573 72 345
Ing. Pavol Hoťka02/573 72 289

Na stiahnutie

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky