+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

teplarenska

Výhody CZT

Centralizované zásobovanie teplom a jeho využívanie má niekoľko predností. Výhody, ktoré odberateľ získava pri dodávkach tepla a teplej vody týmto spôsobom sú spoľahlivosť, komfort, bezpečnosť, ekológia ako aj prijateľná cena.

 

Spoľahlivosť

V systéme CZT sú u nás ako výrobcu tepla zakomponované všetky najnovšie technické prvky, ktoré dokážu vždy dodávať teplo a teplú vodu odberateľom. Technické zariadenia ako sú čerpadlá, rozvody, kotle a pod. sú monitorované a  pomocou softvérov sa sústava CZT riadi z centrálneho dispečingu nepretržite 24 hodín denne. Takto možno identifikovať a odstrániť prípadné poruchy v dodávke tepla skôr ako sa prejaví nekvalitná dodávka u odberateľa.

Komfort

Konečný  odberateľ nie je ničím zaťažený a  nemusí sa starať o nič. Výrobca tepla zabezpečí všetko potrebné pre kvalitnú dodávku tepla – ako je objednanie paliva (zemný plyn), upravenej vody, elektriny,  zabezpečenie všetkých servisných prác, vykonávanie pravidelnej údržby, okamžité odstraňovanie poruchových stavov ako aj obsluhu zariadení a dodržiavanie platných legislatívnych noriem. U individuálnych zdrojov si  všetky tieto činnosti musí vlastník zabezpečovať sám na vlastné náklady.

Bezpečnosť

Výrobcovia tepla musia dodržiavať zákony ako aj ostatné predpisy v zmysle, ktorých sa pravidelne vykonávajú revízie zariadení, atesty hospodárnosti prevádzky, dodržiavanie bezpečnosti pri práci a pod. Pravidelnými kontrolami sa rizikovým stavom predchádza, čím sa zvyšuje bezpečnosť – nehrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Ekológia

Vo veľkých zdrojoch sú nainštalované prvky a technológie, ktoré minimalizujú znečisťovanie životného prostredia. A aj vďaka efektívnemu využívaniu kogenerácie – výroby tepla a elektrickej energie súčasne dochádza k znižovaniu zaťaženia životného prostredia emisiami znečisťujúcich látok.

Prijateľná cena

Dodávanie tepla prostredníctvom CZT je regulované zákonmi, čím sa zabraňuje umelému navyšovaniu cien za dodané teplo.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky