+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Odborné prehliadky a skúšky

Bratislavská teplárenská, a.s. poskytuje prevádzkovateľom tepelno – technických zariadení komplexnú ponuku služieb v rámci odborných prehliadok a skúšok.

Rozsah našich služieb

Bratislavská teplárenská, a.s. vykonáva opakované odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení v danom rozsahu:

 • kotly parné a kvapalinové I. – V. triedy,
 • tlakové nádoby stabilné skupiny Ab1, Ab2, Bb1, Bb2
 • potrubné vedenia skupiny Ae, Be1, Be2
 • zdvíhacie zariadenia skupiny A, B, C podľa rozsahu oprávnenia,
 • plynové zariadenia s nebezpečnými plynmi, určenými na znižovanie tlaku plynov, rozvod plynov a spotrebu plynov spaľovaním,
 • prvé a opakované odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení VN, NN vrátane káblových rozvodov, elektrických inštalácií a zariadení na ochranu pred atmosférickými vplyvmi,
 • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení po opravách a rekonštrukciách. 

Diagnostika technických zariadení

Bratislavská teplárenská, a.s. ponúka služby týkajúce sa diagnostiky technických zariadení. Ide najmä o platené služby, medzi ktoré patrí:

 • diagnostika točivých strojov a technických zariadení pomocou laserového prístroja (nastavenie súosovosti, meranie vibrácií, meranie otáčok napájacích čerpadiel, turbogenerátorov a ventilátorov),
 • kontrolné meranie hrúbky stien tlakových zariadení ultrazvukovým hrúbkomerom ozn. UTT,
 • vizuálna kontrola zvarov ozn. VT,
 • termovízne merania kamerou Fluke,
 • detekcia úniku plynu prenosným detektorom.

Bližšie informácie Vám poskytneme na:

tel. č.: +421 2 57 372 234 – p. Moravec Jaroslav, e-mail: moravecj@batas.sk

Energetické merania

 • meranie prietokov pary a kvapalín ultrazvukovým prietokomerom,
 • meranie teploty v systémoch ÚK a TÚV.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky