+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

teplarenska

Ochrana životného prostredia

Životné prostredie podmieňuje existenciu všetkých organizmov na zemi, vrátane človeka. Preto vynakladáme veľkú snahu na zlepšenie úrovne ochrany životného prostredia a snažíme sa zabraňovať jeho znečisteniu v súlade s požiadavkami zavedenej normy STN EN ISO 14001.

Ochrana ovzdušia

Trvalé znižovanie emisií znečisťujúcich látok na najnižšiu technicky a ekonomicky dosiahnuteľnú úroveň je hlavným cieľom v oblasti ochrany ovzdušia. Kontrolu dodržiavania emisných limitov stanovených pre znečisťujúce látky na prevádzkovaných zdrojoch znečisťovania ovzdušia zabezpečujeme prostredníctvom oprávnených diskontinuálnych meraní, vykonávaných oprávnenou osobou ako aj prostredníctvom automatizovaného monitorovacieho systému emisií (AMS). Spoločnosť Bratislavská teplárenská, a. s. minimalizuje tvorbu emisií znečisťujúcich látok prostredníctvom optimalizácie procesov, vykonávaním preventívnych opatrení, dodržiavaním prevádzkovej disciplíny, používaním moderných nízkoemisných horákov, riadiacich systémov, používaním základného ekologického paliva zemného plynu ako aj vhodnej voľby záložného alternatívneho nízkosírneho paliva – ťažký vykurovací olej s obsahom síry do 1%.

Ochrana vôd

V oblasti ochrany vôd Bratislavská teplárenská kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a implementuje ich v rámci jej fungovania. Príkladom je hospodárne využívanie vody odoberanej z verejného vodovodu a iných zdrojov. Prostredníctvom akreditovaného laboratória kontrolujeme kvalitu vypúšťaných odpadových vôd, ako aj dodržiavanie limitov stanovených orgánmi štátnej správy pre odpadové vody. Chránime podzemné a povrchové vody kontrolou nakladania so znečisťujúcimi látkami, či kontrolou stavieb a zariadení vybudovaných za účelom ochrany vôd. V rámci prevencie naša spoločnosť zabezpečuje návrhy preventívnych opatrení v oblasti ochrany vôd, skúšky tesnosti nádrží a zariadení určených na manipuláciu a skladovanie znečisťujúcich látok a kontrolu prostriedkov, určených na zachytávanie a zneškodňovanie prípadných únikov znečisťujúcich látok. Máme spracované a schválené postupy na riešenie mimoriadneho zhoršenia vôd a vykonávame nácviky zamerané na overenie reagovania zamestnancov v súlade so stanovenými postupmi.

Odpadové hospodárstvo

V oblasti odpadového hospodárstva je cieľom našej spoločnosti predchádzať a obmedzovať vzniku odpadov a znižovať tak ich vplyv na životné prostredie. V súlade so zákonom o odpadoch je pozornosť sústavne venovaná separácii, kategorizácii, zhodnoteniu a zneškodneniu odpadov. Vzniknuté odpady sa snažíme prednostne zhodnotiť. Nakoľko BAT, a.s. neprevádzkuje zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov je odber všetkého vzniknutého odpadu zabezpečený v spolupráci s organizáciami, ktoré nakladajú s odpadmi v súlade s platnou legislatívou o odpadovom hospodárstve.

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

Prevádzky našej spoločnosti sa svojimi parametrami zaraďujú medzi tie, ktoré podliehajú režimu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. V zmysle tohto zákona zabezpečujeme verejnosti prístup k informáciám o životnom prostredí, Národnému registru znečistenia poskytujeme údaje o emisiách do ovzdušia a vôd, ako aj údaje o nakladaní s odpadmi. Od roku 2005 plníme a dodržiavame podmienky Slovenskej inšpekcie životného prostredia, stanovené v integrovaných povoleniach vydaných pre naše prevádzky.

Výsledky meraní
Monitoring emisií
Kontakt útvaru prevádzkovateľa
Kontaktné údaje útvaru prevádzkovateľa.
Oddelenie životného prostredia, t.č. 02/573 72 257, 02/573 72 365

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky