+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Etický kódex

Etické konanie má kľúčový význam pre úspešné fungovanie a etablovanie sa spoločnosti na trhu. Etický kódex BAT, a.s. je jednou z foriem realizácie strategických cieľov spoločnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov, stanovuje hodnoty a základné etické zásady správania sa zamestnancov.

Etický kódex predstavuje súhrn etických princípov, noriem a požiadaviek, ktoré sú záväzné pre každého kto ho prijíma. Upravuje základné pravidlá správania sa spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. (ďalej len BAT) a jej zamestnancov v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, ktorú BAT vykonáva. Cieľom je vytvárať a udržiavať dobré vzťahy vo vnútri spoločnosti, ako aj vo vzťahu k iným subjektom za účelom napĺňania vízie spoločnosti, ktorou je spoľahlivá, komfortná, bezpečná, ekologická, efektívna a cenovo prijateľná výroba a dodávka tepla.

Etický kódex je záväznou normou správania sa zamestnancov BAT, ktorí sú povinní dodržiavať z hľadiska etiky spoločenského styku s fyzickými osobami, právnickými osobami a ostatnými zamestnancami. Etický kódex by sa mal stať kompasom v rozhodovaní morálneho správania každého zamestnanca spoločnosti.

Prijatím Etického kódexu zaraďujeme etiku do systému firemnej kultúry BAT. Určuje morálny priestor, v ktorom by sa mali pohybovať všetci zamestnanci, ktorí reprezentujú BAT.

Zároveň Etický kódex považujeme za nástroj budovania lepších medziľudských vzťahov na jednotlivých pracoviskách BAT, na vytváranie otvorenej komunikácie, interpretovanie konštruktívnej kritiky či diskusie za účelom dosiahnutia ekonomického rastu spoločnosti.

Základné princípy:

  • úcta k dôstojnosti každého človeka,
  • spoľahlivosť,
  • zodpovednosť,
  • čestnosť,
  • dôvera a spolupráca,
  • nediskriminácia,
  • plnenie zmluvných vzťahov,
  • ochrana životného prostredia,
  • ochrana osobných údajov.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky