+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Kriminalita – konanie, ktoré je trestným činom.

Protispoločenská činnosť – kriminalita a iná protispoločenská činnosť.

Iná protispoločenská činnosť – konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom, za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť.

Bratislavská teplárenská, a. s. má v Smernici č.: SM – 69 Zásady podávania, evidovania, preverovania a oboznamovania s výsledkami preverenia oznámení o protispoločenskej činnosti spracované postupy pri podávaní oznámení, preverovaní, oboznamovaní s výsledkami preverenia oznámení a evidencií o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti s ohľadom na ochranu osôb, ktoré prispeli k objasneniu protispoločenskej činnosti.

Oznamovateľ

Zamestnanec Bratislavskej teplárenskej, a.s. (ďalej ako BAT), ktorý v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti alebo BAT. Za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu s BAT.

Oznámenie

Uvedenie skutočností, o ktorých sa zamestnanec BAT dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Spôsoby podávania oznámení

  Oznámenie možno podať písomne, ústne do zápisnice, elektronickou poštou alebo prostredníctvom „Oznámenia protispoločenskej činnosti“ zverejnenom na intranete spoločnosti.

  Kontakty

  Spôsob kontaktovania 
  Elektronicky prostredníctvom e-mailuZaslaním e-mailu na adresu: podnety@batas.sk
  Písomne poštou s označením „NEOTVÁRAŤ – oznámenie“Bratislavská teplárenská, a.s.
  Turbínová 3
  829 05 Bratislava – MČ Nové Mesto
  Osobne v uzatvorenej obálke do podateľne s označením „NEOTVÁRAŤ- oznámenie“Turbínová 3
  Úradné hodiny:
  pondelok – piatok od 08:30 – 14:00 hod.
  V ústnej forme výlučne prostredníctvom vedúceho odboru právneho a zmluvných vzťahov, ktorý o ústnom oznámení vyhotoví „Zápisnicu o ústnom oznámení“, ktorú predloží oznamovateľovi na prečítanie a podpis

  Postup vybavovania oznámení

  • Vedúci odboru právneho a zmluvných vzťahov je povinný preveriť oznámenie do 90 dní odo dňa jeho prijatia.
  • V odôvodnených prípadoch môže vedúci odboru právneho a zmluvných vzťahov túto lehotu predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že predĺženie musí byť oznámené oznamovateľovi s uvedením dôvodov predĺženia.
  • O výsledku preverenia oznámenia spíše vedúci odboru právneho a zmluvných vzťahov písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ, pričom ku každej skutočnosti sa vyjadrí tak z hľadiska preverenia ich pravdivosti, ako aj z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku kriminality, inej protispoločenskej činnosti a závažnej protispoločenskej činnosti.
  • Výsledok preverenia oznámenia oznámi vedúci odboru právneho a zmluvných vzťahov formou zaslania písomného upovedomenia o výsledku preverenia oznámenia v lehote do 10 dní od preverenia oznámenia. Ak bolo preverenie oznámenia skončené postúpením veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, vedúci odboru právneho a zmluvných vzťahov si vyžiada výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámi aj oznamovateľa.

  Poznámka: Všetci zamestnanci BAT sú preukázateľne oboznámení o spôsobe podávania podnetov/oznámení o protispoločenskej činnosti ako aj o poverenej osobe na prijímanie podnetov.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky