+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Integrovaný manažérsky systém

Bratislavská teplárenská, a. s. je od roku 2012 certifikovanou spoločnosťou podľa noriem ISO 9001 Systém manažérstva kvality, ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva a OHSAS 18001 Systém manažérstva BOZP a od roku 2018 aj podľa normy ISO 50001 Systém energetického manažérstva.

 

Integrovaný manažérsky systém

Spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. je certifikovanou spoločnosťou v štyroch systémoch manažérstva a to:

  • Systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001:2015
  • Systém environmentálneho manažérstva v zmysle požiadaviek normy ISO 14001:2015
  • Systém manažérstva BOZP v zmysle požiadaviek normy OHSAS 18001:2007
  • Systém energetického manažérstva v zmysle požiadaviek normy   ISO 50001:2011

Integrovaný systém manažérstva (IMS) je v podmienkach Bratislavskej teplárenskej, a.s. súčasťou komplexného riadenia spoločnosti. Cieľom IMS je zabezpečovať neustály rozvoj spoločnosti, akceptovať a uspokojovať potreby našich zákazníkov, dodržiavať stanovené normy, požiadavky a ciele v oblastiach enviromentu, BOZP a energetickej efektívnosti. Vedenie spoločnosti aj touto formou deklaruje záujem a pripravenosť plniť záväzky vyplývajúce z definovaných cieľov IMS a trvalo zlepšovať procesy vplývajúce na kvalitu realizovaných produktov a poskytovaných služieb.

Spoločnosť identifikovala hlavné procesy činností, stanovila zodpovednosti a právomoci vyplývajúce z definovaných procesov, stanovila prvky monitorovania, merania a ich analýzy.

Jednotlivé procesy, ako aj ich vzájomná interakcia, je uvedená v mape procesov.
Ing. Raček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. sa kontinuálne snaží o zvyšovanie  kvality svojich služieb a produktov s cieľom uspokojiť neustále sa zvyšujúce požiadavky našich súčasných a potenciálnych zákazníkov.

 

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky