+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Cena tepla

 

Cenu tepla, ktoré Vám dodávame, schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Pri tvorbe návrhu ceny tepla zosumarizujeme všetky náklady, ktoré očakávame na zabezpečenie dodávky tepla. Tento cenový návrh sa predloží na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Po schválení návrhu, je vydané právoplatné rozhodnutie, ktoré stanovuje maximálnu cenu platnú na celý rok a túto cenu nie je možné prekročiť.
Ak sú náklady zahrnuté v cene v skutočnosti nižšie ako očakávané, bude daný rozdiel odberateľom vrátený. Napríklad za teplo predané v roku 2017 BAT vrátila svojim odberateľom viac ako 7 % fakturovanej maximálnej ceny tepla.

Cenu tepla tvorí:

  • Variabilná zložka (€/kWh), ktorá zahŕňa priame náklady na výrobu, distribúciu a dodávku tepla (najvýznamnejšími položkami sú palivo, nakupované teplo a spotrebovaná elektrická energia).
  • Fixná zložka (€/kW) regulačného príkonu. Obsahuje nepriame náklady (napr. opravy, odpisy, zákonné prehliadky, revízie, osobné náklady). Komponentom fixnej zložky je aj primeraný zisk v povolenej výške.

Regulačný príkon sa vypočíta v zmysle platnej vyhlášky  ÚRSO č. 248/2016 Z. z.  ako podiel skutočne dodaného množstva tepla v kilowatthodinách v roku t-2 do odberného zariadenia, počtu hodín  a podielu dennostupňov  podľa vzorca :
Ing. Raček

Priemerný počet dennostupňov na daný rok je  určený ÚRSO a zverejnený na jeho webovej stránke.

 
 
 

Právoplatné cenové rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre roky 2019 – 2021

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky