+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Cena tepla

Aktuálna cena tepla (schválená ÚRSO) pre rok 2021:

  • variabilná zložka: 0,0375 €/kWh bez DPH (0,0450 €/kWh s DPH)
  • fixná zložka: 190,7416 €/kW bez DPH (228,8899 €/kW s DPH)
  • celková cena tepla (informatívny prepočet):  0,0758 €/kWh bez DPH (0,0882 €/kWh s DPH)

 

Cenu tepla, ktoré Vám dodávame, schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
Pri tvorbe návrhu ceny tepla zosumarizujeme všetky náklady, ktoré očakávame na zabezpečenie dodávky tepla. Tento návrh sa predloží na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Po schválení návrhu, je vydané právoplatné rozhodnutie, ktoré stanovuje maximálnu cenu tepla platnú na vymedzené obdobie, ktorú nie je možné prekročiť. Cena však môže byť upravená napríklad v prípade, ak sa zmenili ekonomické parametre vplývajúce na jej kalkuláciu.

Cenu tepla tvorí:

  • Variabilná zložka (€/kWh), ktorá zahŕňa priame náklady na výrobu, distribúciu a dodávku tepla (najvýznamnejšími položkami sú palivo, nakupované teplo a spotrebovaná elektrická energia).
  • Fixná zložka (€/kW) regulačného príkonu. Obsahuje nepriame náklady (napr. opravy, odpisy, zákonné prehliadky, revízie, osobné náklady). Komponentom fixnej zložky je aj primeraný zisk v povolenej výške.

Regulačný príkon (RP) sa vypočíta v zmysle platnej vyhlášky ÚRSO č. 248/2016 Z. z. ako podiel skutočne dodaného množstva tepla v kilowatthodinách v roku t-2 do odberného zariadenia, počtu hodín a podielu dennostupňov podľa vzorca:

Ing. Raček

Q_t-2– skutočné množstvo dodaného tepla v roku t-2,
°D_t-2 – priemerný počet dennostupňov v roku t-2, zverejňovaný na webstránke ÚRSO,
h – počet hodín (spravidla 5 300).

Tieto ceny dodávateľ uplatňuje vo fakturácii po dobu platnosti rozhodnutia, pričom variabilná zložka ceny tepla sa uplatňuje na skutočne odobraté teplo a fixná zložka ceny tepla sa uplatňuje na objednané množstvo tepla. Po skončení kalendárneho roka vykoná dodávateľ kalkuláciu skutočne dosiahnutej ceny tepla. V tejto cene môžu byt‘ zahrnuté iba skutočne vynaložené ekonomicky oprávnené náklady..Ak sú náklady zahrnuté v cene v skutočnosti nižšie ako očakávané (vyjadrené v schválenej cene tepla – tabuľka č. 1), bude daný rozdiel odberateľom vrátený.

 Rok 2016Rok 2017Rok 2018Rok 2019Rok 2020Rok 2021Rok 2021 august
Celková cena tepla (€/kWh)0,07540,07380,07380,07890,07890,07080,0735
Fixná zložka (€/kW)135,6254194,5622194,5622196,0509196,0509190,7416190,7416
Variabilná zložka (€/kWh)0,04980,03710,03710,04190,04190,03480,0375

uvedené ceny sú bez DPH

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky