+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Odberateľ

Tu nájdete informácie týkajúce sa ceny tepla a zároveň informácie spojené s rozpočítavaním tepla a teplej úžitkovej vody.

 

Cena tepla

Cenu tepla, ktoré Vám dodávame, schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Pri tvorbe návrhu ceny tepla zosumarizujeme všetky náklady, ktoré očakávame na zabezpečenie dodávky tepla. Tento cenový návrh sa predloží na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Po schválení návrhu, je vydané právoplatné rozhodnutie, ktoré stanovuje maximálnu cenu platnú na celý rok a túto cenu nie je možné prekročiť.

Ak sú náklady zahrnuté v cene v skutočnosti nižšie ako očakávané, bude daný rozdiel odberateľom vrátený. Napríklad za teplo predané v roku 2017 BAT vrátila svojim odberateľom viac ako 7 % fakturovanej maximálnej ceny tepla.

Cenu tepla tvorí:

  • Variabilná zložka (€/kWh), ktorá zahŕňa priame náklady na výrobu, distribúciu a dodávku tepla (najvýznamnejšími položkami sú palivo, nakupované teplo a spotrebovaná elektrická energia).
  • Fixná zložka (€/kW) regulačného príkonu. Obsahuje nepriame náklady (napr. opravy, odpisy, zákonné prehliadky, revízie, osobné náklady). Komponentom fixnej zložky je aj primeraný zisk v povolenej výške.

Regulačný príkon sa vypočíta v zmysle platnej vyhlášky  ÚRSO č. 248/2016 Z. z.  ako podiel skutočne dodaného množstva tepla v kilowatthodinách v roku t-2 do odberného zariadenia, počtu hodín  a podielu dennostupňov  podľa vzorca :
Ing. Raček

 

 

 

 

Priemerný počet dennostupňov na daný rok je  určený ÚRSO a zverejnený na jeho webovej stránke.

Právoplatné cenové rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre roky 2019 – 2021

Rozpočítavanie tepla a teplej úžitkovej vody

 Teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla stanovuje Vyhláška č. 630/2005.

 

BAT, a. s.TermínOdberateľ – správca/zástupca spoločenstva vlastníkov bytovTermín
Zaslanie Podkladu pre vyúčtovanie spotreby TV odberateľovi - Hlásenkado 6. pracovného dňa v mesiaci decembervyplní a pošle vyplnenú Hlásenku do BAT, a.s.do 31.01.
zabezpečí ročné zúčtovanie spotreby TV a faktúry pošle odberateľomdo 28.02
(dobropis alebo ťarchopis)
predloží vlastníkom bytov vyúčtovanie za tovary a služby dodané a poskytnuté za uplynulý rokdo 31.05.
Zabezpečí vyúčtovanie skutočnej ceny tepla: ročné zúčtovanie regulačného príkonu a spotreby tepla a vystaví faktúry podľa konečnej variabilnej a fixnej zložky ceny teplado 30.04
(vždy len dobropis)
predloží vlastníkom bytov vyúčtovanie za tovary a služby dodané a poskytnuté za uplynulý rokdo 31.05.
pošle Odberový diagram v dvoch vyhotoveniach odberateľovido konca júla vyplní a pošle jedno potvrdené vyhotovenie Odberového diagramudo 31.08.

 

Odberový diagram – je objednávka dohodnutého množstva tepla na nasledujúci rok. Vzor odberového diagramu aj s vysvetlením nájdete na stiahnutie v prílohe.

Ekvitermická krivka – je grafické a číselné vyjadrenie závislosti teploty vykurovacej vody od vonkajšej teploty podľa želania odberateľa.

V prílohe nájdete vzor šablóny ekvitermickej krivky, ktorá zodpovedá zvolenej vykurovacej krivke č. 5. Odberateľ má k dispozícii niekoľko možností výberu ekvitermickej krivky. Z nich si po dohode s vlastníkmi bytov vyberie ekvitermickú krivku. Vybranú krivku je potrebné nahlásiť príslušnému manažérovi služieb zákazníkom. Zvolená ekvitermická krivka je vyznačená sivou farbou.

Fakturácia tepla odberateľovi

Na základe podpísanej zmluvy o dodávke a odbere tepla  je každému odberateľovi zasielaná mesačná faktúra.

Bratislavská teplárenská, a.s. je povinná do šiestich pracovných dní nasledujúceho mesiaca zaslať odberateľovi vyúčtovaciu faktúru za predchádzajúci mesiac. Faktúra obsahuje všetky náležitosti podľa Zákona č. 222/2004 o DPH a je rekapituláciou príloh a zaplatených záloh. Jednotlivé prílohy faktúry sú už konkrétnym vyúčtovaní variabilnej a fixnej zložky, ktoré sú zrozumiteľne a jasne rozpísané.

Vzor faktúry nájdete v prílohe.

Ak máte záujem o aktivovanie elektronickej faktúry, vyplňte prosím súhlas s aktiváciou elektronickej faktúry (nájdete v prílohe).

 

Kontakt

Kontaktná osobaTelefonický kontaktE-mail
Ing. Viera Sako
vedúca odboru služieb zákazníkom
+421 2 573 72 304sakov@batas.sk
Mgr. Peter Hulík
manažér služieb zákazníkom
+421 2 573 72 332hulikp@batas.sk
Mgr. Alena Szӧllӧsyová
manažér služieb zákazníkom
+421 2 573 72 305szollosyovaa@batas.sk
Ing. Vladimír Nemec
manažér služieb zákazníkom
+421 2 573 72 328nemecv@batas.sk

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky