+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Odberateľ

Tu nájdete informácie týkajúce sa rozpočítavania tepla a teplej úžitkovej vody.


Dodávka tepla prebieha na základe uzatvorenej Zmluvy o dodávke a odbere tepla, ktorá špecifikuje podmienky zmluvného vzťahu a dodávky. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledujúce prílohy:

Príloha č.1 – Prihláška k odberu tepla – špecifikuje technickú časť pripojenia odberného miesta ako napríklad: tlak, médium, teplonosné spády, druh merania, spôsob rozpočítavania a iné.

Vzor na stiahnutie tu: Prihláška k odberu tepla


Príloha č.2 – Odberový diagram – objednávka tepla na príslušný kalendárny rok v kWh a kW, ktorá vychádza zo skutočne odobratého tepla v roku t-2.

Vzor na stiahnutie tu: Odberový diagram na dodávku a odber tepla


Príloha č.3 Dohoda o preddavkových platbách – splátkový predpis v €, s rozpisom dátumov preddavkových platieb počas roka.

Vzor na stiahnutie tu: Dohoda o preddavkových platbách


Príloha č.4 – Ekvitemická krivka alebo Graf vratného primárneho média (podľa druhu pripojenia). Evitermická krivka je grafické a číselné vyjadrenie závislosti teploty vykurovacej vody od vonkajšej teploty. Voľbou vykurovacej krivky a reguláciou vykurovacej vody sa pri určitej vonkajšej teplote dosahujú rôzne vnútorné teploty podľa požiadaviek odberateľa.

Vzor na stiahnutie tu: Ekvitermická krivka a Graf vratného primárneho média
Graf vratného primárneho média (len pri primárnych pripojeniach) je grafické a číselné vyjadrenie teploty vratnej vody.


Harmonogram ročnej účtovnej závierky
BAT, a. s.TermínOdberateľ – správca/zástupca SVB a NPTermín
zašle - Podklad pre vyúčtovanie spotreby TÚV - Hlásenkado 6. pracovného dňa v mesiaci decembervyplní a pošle vyplnenú Hlásenku do BAT, a.sdo 31.01.
zabezpečí ročné zúčtovanie spotreby TÚVdo 28.02.predloží vyúčtovanie za tovary a služby dodané a poskytnuté za uplynulý rokdo 31.05.
zabezpečí vyúčtovanie skutočnej ceny teplado 30.04.predloží vyúčtovanie za tovary a služby dodané a poskytnuté za uplynulý rokdo 31.05.
zašle Odberový diagram na nasledujúci kalendárny rokdo konca júlavyplní a pošle jedno potvrdené vyhotovenie Odberového diagramudo 31.08.

Podklad pre vyúčtovanie TÚV- hlásenky nájdete tu: Hlásenka – podklad pre vyúčtovanie spotreby TUV
Vzor vyplnenej hlásenky nájdete tu: vyplnená hlásenka

Rozpočítavanie tepla a teplej úžitkovej vody

Teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla stanovuje Vyhláška č. 240/2016 Z.z.

Fakturácia tepla odberateľovi.

Dodávateľ dodané teplo pre ÚK a TÚV, studenú vodu na prípravu TÚV, doplňovaciu vodu fakturuje mesačnou faktúrou vystavenou najneskôr 6. pracovný deň v nasledujúcom mesiaci. Faktúra obsahuje všetky náležitosti podľa Zákona č. 222/2004 o DPH a je rekapituláciou príloh a zaplatených záloh. Jednotlivé prílohy faktúry sú už konkrétnym vyúčtovaní variabilnej a fixnej zložky.

Vzor faktúry nájdete v prílohe tu: Faktúra s vysvetlivkami 
Súhlas s aktiváciou elektronickej faktúry nájdete v prílohe tu: Súhlas s aktiváciou elektronickej faktúry


Kontakt

Kontaktná osobaTelefonický kontaktE-mail
Mgr. Peter Hulík
manažér služieb zákazníkom
+421 2 573 72 332
+421 907 703 020
hulikp@batas.sk
Mgr. Alena Szӧllӧsyová
manažér služieb zákazníkom
+421 2 573 72 305
+421 917 814 906
szollosyovaa@batas.sk

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky