+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Slovník

Pripravili sme pre vás definície najčastejšie používaných pojmov, s ktorými sa stretnete pri návšteve našej stránky.

 

Absorpčné chladiace zariadenie

Okrem dodávok tepla, ponúkame aj dodávku chladu a to prostredníctvom absorpčného chladiaceho zariadenia, pri ktorom sa na kompresiu využíva tepelná energia namiesto elektrickej. Medzi jeho výhody patrí minimálna hlučnosť, vibrácie, plynulá regulovateľnosť, dlhšia životnosť a menšie nároky na elektrickú energiu (cca 5% z nominálneho chladiaceho výkonu).

Cena tepla

Cena tepla je schvaľovaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Pri tvorbe návrhu ceny tepla zosumarizujeme všetky náklady, ktoré očakávame na zabezpečenie dodávky tepla. Tento cenový návrh sa predloží na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Po schválení návrhu, je vydané právoplatné rozhodnutie, ktoré stanovuje maximálnu cenu tepla platnú na celý rok a túto cenu nie je možné prekročiť. Ak sú náklady zahrnuté v cene v skutočnosti nižšie ako očakávané, bude daný rozdiel odberateľom vrátený. Cena tepla je tvorená variabilnou a fixnou zložkou ceny tepla.

CZT

Centrálnym zásobovaním teplom sa podľa zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov rozumie systém prepojenia jedného alebo viacerých zariadení na výrobu tepla s verejným rozvodom tepla.

Dispečing

Bratislavská teplárenská, a.s. disponuje jedným z najmodernejších teplárenských dispečerských centier. Hlavnou prednosťou nášho dispečingu je presnosť v identifikovaní a následnom odstránení poruchy v dodávke ešte predtým ako sa to prejaví u zákazníka.

Ekvitermická krivka

Je grafické a číselné vyjadrenie závislosti teploty vykurovacej vody od vonkajšej teploty podľa želania odberateľa.

Fixná zložka ceny tepla

Je uvádzaná v €/kW regulačného príkonu. Obsahuje nepriame náklady (napr. opravy, odpisy, zákonné prehliadky, revízie, osobné náklady). Komponentom fixnej zložky je aj primeraný zisk v povolenej výške.

Kogenerácia

Pozri „kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla (KVET)“.

Kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla (KVET)

Je technológia spoločnej výroby tepla a elektriny založená na princípe kogenerácie. Pri takomto spôsobe výroby sa súčasne vyrába elektrická energia a teplo. Pomocou danej technológie sa spoločnosť snaží o dosiahnutie čo najefektívnejšieho spôsobu výroby tepla a teplej vody a dodržania všetkých požiadaviek kladených na spoločnosť z environmentálneho aspektu.

kW (kilowatt)

Merná jednotka výkonu – definuje množstvo práce vykonané za jednotku času.

kWh

Jednotka energie, v tepelnej energetike sa pomocou nej vyjadruje spotreba tepelnej energie.

Nočný útlm

Podľa požiadavky odberateľa je nastavený nočný útlm, čiže zníženie teploty vykurovacej vody v nočných hodinách, alebo zabezpečovaná dodávka ÚK nepretržite 24 hodín denne.

Odovzdávacia stanica tepla (OST)

V odovzdávacej stanici tepla (výmenníkovej stanici tepla) sa prispôsobuje tlak a teplota vyhrievacieho média podmienkam pre vnútorné domové rozvody a radiátory. Zároveň táto stanica slúži na ohrev teplej úžitkovej vody.

Regulačný príkon

Je dôležitým parametrom pri tvorbe ceny tepla. Vypočíta sa podľa predchádzajúcej skutočnej ročnej spotreby tepla. Pre nových odberateľov sa určuje na základe objednaného množstva tepla. Regulačný príkon je hodnota, ktorá sa počíta pre každé odberné miesto zvlášť a zostáva nemenná počas celého roka.

Rozpočítavanie tepla a teplej úžitkovej vody

Teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla stanovuje Vyhláška č. 630/2005.

Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT)

Je združením právnických osôb – výrobcov tepla, ktorý sa starajú o oprávnené záujmy týkajúce sa výroby a predaja tepla a teplej úžitkovej vody na vnútornom trhu.

Teplá úžitková voda (TV)

Teplá úžitková voda na základe vyhlášky MH SR č. 152/2005 musí mať na výtoku u konečného spotrebiteľa teplotu najmenej 45 °C a najviac 55 °C. Zároveň musí spĺňať kritéria STN 83 0611 (voda, ktorá je určená na umývanie, pranie, kúpanie a pod.).

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)

Je štátny orgán, ktorého hlavnou úlohou je v sieťových odvetviach (elektroenergetike, plynárenstve, tepelnej energetike a vodnom hospodárstve) ochraňovať konečného spotrebiteľa pred zneužitím, nepodlieha štátnej moci a koná nezávisle.

Variabilná zložka ceny tepla

Je uvádzaná v €/kWh. Zahŕňa priame náklady na výrobu, distribúciu a dodávku tepla – najvýznamnejšími položkami sú palivo, nakupované teplo a spotrebovaná elektrická energia.

Vykurovacie obdobie

Kedy začína a končí vykurovacie obdobie, závisí od poveternostných podmienok a určuje ho vyhláška MH SR č. 152/2005 Z. z.

Vykurovacie obdobie začína v prípade ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13°C a predpovede počasia zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty počas nasledujúceho dňa . Vykurovacie obdobie končí ak priemerná denná teplota počas dvoch za sebou nasledujúcich dní vystúpi nad 13°C a podľa predpovede sa neočakáva jej pokles pod túto hodnotu počas nasledujúceho dňa.

Výmenníková stanica tepla

Pozri „Odovzdávacia stanica tepla (OST).“

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky